Робот кара велосипед

Този робот вър­ти педа­ли­те със соб­с­тве­ни­те си кра­ка, като балан­си­ра само с кор­ми­ло­то.

Това е може би пър­ви­ят в све­та такъв про­ект. Цел­та на авто­ра е да изслед­ва инте­ли­ген­т­ност­та във връз­ка с уме­ни­я­та. Авто­ма­тич­на сис­те­ма изчис­ля­ва в коя посо­ка и кол­ко да завър­ти вола­на при наклон на вело­си­пе­да, за да го изпра­ви. С дис­тан­ци­он­но уст­ройс­т­во се зада­ва само посо­ка­та, в коя­то да завие вело­си­пе­да. Робо­тът сам пра­ви манев­ра­та. Спи­рач­ки не са пред­ви­де­ни, зато­ва спи­ра­не­то е просто като робот­че­то си пус­не кра­ка­та на земя­та.

Thanks! You've already liked this