Рецепта за Хелоуин: зловещи очички.

Източ­ник: brittablvd​.com от Anarchicpistol на Pinterest

Необходими продукти:

2 пакет­че­та (2 супе­ни лъжи­ци) обик­но­вен жела­тин на прах в 1 чаша хлад­ка вода.

250 гр. (пакет­че) Кре­ма сире­не.

300 гр. мар­ш­ме­лоу крем (или чаша мини мар­ш­ме­лоу бон­бо­ни, ако няма­те може да си напра­ви­те — 240 мл сту­де­на вода 21 гра­ма жела­тин 400 гра­ма бяла захар 240 мл све­тъл царе­ви­чен сироп или глю­ко­за 1/​4 чае­на лъжич­ка сол 2 супе­ни лъжи­ци вани­ло­ва есен­ция За гар­ни­ра­не: 500 гра­ма пуд­ра захар)

1 чаша сту­нен сок от ана­нас.

Тряб­ват ви още:

- полук­ръг­ли фор­мич­ки (напр. за замра­зя­ва­не на вода в хла­дил­ник);

- оцве­ти­те­ли за хра­на за ири­си­те — цвят по избор.

- черен оцве­ти­тел за хра­на — за зени­ци­те;

- накрай­ник за шпиц;

- молив, пръ­чи­ца или нещо подоб­но с объл край — за зени­ци­те.

- тън­ка мека чет­ка за аква­рел.

Начин на при­го­тов­ле­ние:

Пър­во раз­тво­ре­те жела­тин в хлад­ка вода. Поста­ве­те кре­ма сире­не­то в тен­дже­ра на уме­ре­на топ­ли­на и раз­бър­к­вай­те дока­то ста­не глад­ко. Доба­ве­те мар­ш­ме­лоу и бър­кай­те дока­то напъл­но се раз­то­пи. Ако изпол­з­ва­те крем а не бон­бо­ни още по-лес­но ще се разтопи.Разбъркайте раз­тво­ре­ния жела­тин дока­то се сме­си напъл­но. Накрая долей­те сту­де­ния сок от ана­нас, като бър­ка­те отно­во дока­то се изгла­ди. Смес­та ще бъде мно­го под­виж­на, но като я охла­ди­те, ще ста­не като повър­х­ност­та на очи, без да бъде труд­на за дъв­че­не. Налей­те във фор­мич­ки­те и охла­де­те в хла­дил­ни­ка дока­то се втвър­ди. С цяла­та тази рецеп­та ста­ват 9 броя очни ябъл­ки.

След като очни­те ябъл­ки са гото­ви, леко раз­тво­ре­те фор­мич­ка­та и ги наре­де­те във таб­ла­та за сер­ви­ра­не. Наре­де­те оцве­ти­те­ли­те. Изпол­з­вай­те чет­ка­та за аква­рел за да раз­ма­же­те добър слой ирис, доста­тъ­чен за зад­ния отвор на накрай­ни­ка за шприц. Пото­пе­те зад­ния край на накрай­ни­ка за шприц в оцве­ти­те­ля и да завър­ти­те. Целе­те се в цен­тъ­ра над очна­та ябъл­ка, като вни­ма­тел­но натис­не­те към сре­да­та на повър­х­ност­та на очна­та ябъл­ка, като леко завър­та­те за да ста­не една­къв цве­та в целия кръг. Изпол­з­вай­те чет­ка­та за аква­рел за да изри­су­ва­те вни­ма­тел­но лини­и­те в кръ­га отвън навът­ре, като оста­ви­те бяло прост­ран­с­т­во отстра­ни. Пото­пе­те зад­на­та стра­на на моли­ва в чер­на­та боя за хра­на, като вни­ма­вай­те да не капе. Вни­ма­тел­но спус­не­те моли­ва в цен­тъ­ра на нари­су­ва­но­то око, като леко усук­ва­те за да пре­не­се­те всич­ко­то чер­но в чис­то кръг­че в сре­да­та на зени­ца­та. Охла­де­те, дока­то ста­не вре­ме да сер­ви­ра­те.

Thanks! You've already liked this