Рецепта за копринени крака през лятото

Източ­ник: krystaslifeinfood​.com от Olivia на Pinterest

Захар, мас­ло и лимо­нов сок, плюс ори­ги­на­лен метод и ще има­те меки като на бебе кра­ка. Ще ви е при­ят­но да потри­ва­те кра­ка­та си по цял ден.
Необ­хо­ди­ми про­дук­ти:

  • 1 1/​4 чаши захар
  • 1/​2 чаши мас­ло по избор *(виж­те забе­леж­ка­та по-долу какъв вид да изпол­з­ва­те)
  • 3 супе­ни лъжи­ци лимо­нов сок

Сме­се­те всич­ки със­тав­ки в сред­на по раз­мер купа.
* Неут­рал­ни­те мас­ла са по-доб­ри, тъй като нямат мирис. Най-доб­ре е ако слу­чай­но има­те баде­мо­во или пал­мо­во мас­ло, защо­то имат божес­т­вен аро­мат, но и мас­ло от гроз­до­ви семе­на или дори зех­тин ще свър­шат доб­ра рабо­та.

Стъп­ка 1: Накис­не­те кра­ка­та си в топ­ла вода за 5 мину­ти.
Стъп­ка 2: Избръс­не­те кра­ка­та си (може да го напра­ви­те със или без сапун — няма зна­че­ние
Стъп­ка 3. Натрий­те кра­ка­та си със смес­та и си като леко маса­жи­ра­те.
Стъп­ка 4. Изплак­не­те смес­та от кра­ка­та си.
Стъп­ка 5. Отно­во избръс­не­те, като изплак­ва­те самоб­ръс­нач­ка­та от вре­ме на вре­ме, тъй като мър­т­ва­та кожа и мас­ло­то ще се натруп­ват по нея.
Стъп­ка 6. Излез­те от вана­та и нама­же­те с лоси­он.

Вече сте гото­ва за вечер­та!

Thanks! You've already liked this