Рекорд на Гинес по успоредно паркиране

Тит­ла­та за най-доб­ра манев­ра за пар­ки­ра­не в све­та наско­ро спе­че­ли вир­ту­о­за от Китай Хах Юе, като поста­ви нов рекорд в успо­ред­но­то пар­ки­ра­не. Шофьо­рът точен до мили­ме­тър успя­ва да пар­ки­ра авто­мо­бил в сво­бод­но мяс­то само със 15 см. пове­че от самия авто­мо­бил, а това е със 7 см по-мал­ко от пре­ди­шия рекорд, кой­то при­над­ле­же­ше на Пат­рик Фол­ко.

Thanks! You've already liked this