Ракетна атака срещу Израел по време на сватба

Ракет­на ата­ка сре­щу Изра­ел по вре­ме на сват­ба 14.11.2012 г. Раке­ти­те са обез­в­реж­дат от така наре­че­ния Сто­ма­нен купол. Сто­ма­не­ни­ят купол (или Кипат бар­цел на иврит) е мобил­на уста­нов­ка за про­ти­во­въз­душ­на отбра­на за вся­как­во вре­ме. Тя е съз­да­де­на да прихва­ща и уни­що­жа­ва раке­ти със сре­ден обсег и сна­ря­ди, изстре­ля­ни от раз­сто­я­ние от 4 до 70 км и чия­то тра­ек­то­рия е насо­че­на към насе­ле­ни мес­та.

Thanks! You've already liked this