Птичи балет

Пове­де­ни­е­то на огром­ни гру­пи пти­ци вина­ги изглеж­да като незе­мен спек­та­къл. Сякаш ято­то пред­став­ля­ва еди­нен орга­ни­зъм, дви­жещ се по свои непо­нят­ни зако­ни. Нилс Кас­ти­йон ста­ва сви­де­тел на подоб­но явле­ние, в резул­тат на кое­то се появя­ва този филм.
„Заед­но с моя Дирек­тор на про­дук­ция сни­мах­ме рек­ла­ма и чаках­ме хели­коп­тер да пре­ле­ти на фона на зале­за, кога­то се появи­ха хиля­ди и хиля­ди пти­ци и изиг­ра­ха този неве­ро­я­тен танц в небе­то. Беше неве­ро­ят­но, ние просто забра­вих­ме сво­я­та рабо­та и започ­нах­ме тази мал­ка поезия… Наслаж­да­вай­те се!

Thanks! You've already liked this