Психотрия елата — най-целуваното цвете

Това кра­си­во цве­те може да изглеж­да като напра­ве­но с Фото­шоп, но всъщ­ност тези соч­ни чер­ве­ни уст­ни, кои­то сякаш може да целу­не­те са съв­сем естес­т­ве­ни. Това са прицвет­ни­ци­те на рас­те­ни­е­то Psychotria elata, нари­ча­но още Горе­щи уст­ни или Уст­ни­те на проститутката.

hookers-lips-3
Всъщ­ност рас­те­ни­е­то пред­став­ля­ва тро­пи­чес­ко дър­во, кое­то рас­те в дъж­дов­ни­те гори на Цен­т­рал­на и Южна Аме­ри­ка в стра­ни като Колум­бия, Кос­та Рика, Пана­ма и Еквадор.

0000db53_big

Това цве­те явно е раз­ви­ло кра­си­ва­та си фор­ма за да привли­ча опра­ши­те­ли — колиб­ри­та и пепе­ру­ди. Но в също­то вре­ме тази неве­ро­ят­на фор­ма го заст­ра­ша­ва, зара­ди некон­т­ро­ли­ру­е­мо­то изси­ча­не на този храст. Ако иска­те да го целу­не­те оба­че, тряб­ва да побър­за­те, защо­то в този си вид рас­те­ни­е­то е само крат­ко вре­ме, тъй като прицвет­ни­ци­те му отва­рят, за да раз­кри­ят цве­тя­та на растението.

hookers-lips-9

Сним­ки: Avaxnews
Thanks! You've already liked this