Протеста на овцете

Мъж гово­ри на поли­ти­чес­ки митинг на… овце!

Thanks! You've already liked this