Проекти по програми на Европейския съюз

Раз­ра­бот­ва­не­то на про­ек­ти пре­ми­на­ва през опре­де­ле­ни ета­пи, кои­то вари­рат по вре­ме и слож­ност и се опре­де­лят от нало­же­ния стил в рабо­та­та на управляващите.
Мно­го попу­ляр­на през послед­ни­те два­де­сет годи­ни на мина­лия век и нача­ло­то на този е сис­те­ма­та за финан­си­ра­не на най-раз­но­об­раз­ни про­ек­ти, не само ико­но­ми­чес­ки, но и обра­зо­ва­тел­ни, соци­ал­ни и др., съз­да­де­на от Евро­пейс­кия Съюз.
Тази кни­га може да си поръ­ча­те тук.

Thanks! You've already liked this