Прическа „Усукана сестра“

Източ­ник: buzzfeed​.com от Jessica на Pinterest

Стъпка 1:

Започ­не­те с въл­но­об­раз­на коса.

Стъпка 2:

Закре­пе­те пред­на­та и гор­на част на коса­та отго­ре и напра­ве­те раз­бър­кан кок отзад на тила.

Стъпка 3:

Взе­май­те отдел­ни кичу­ри от коса­та, коя­то е отго­ре и отпред и я навий­те хла­ба­во.

Стъпка 4:

Закре­пе­те този кичур за раз­бър­ка­ния кок отзад.

Стъпка 5:

Повта­ряй­те стъп­ка 4, като сме­ня­те под­ред стра­ни­те дока­то стиг­не­те най-гор­на­та част.

Стъпка 6:

Сре­ше­те гор­на­та част отзад, за да полу­чи­те обем.

Стъпка 7:

Усу­че­те и забо­де­те тази част в кока. По жела­ние може да раз­хла­би­те някол­ко кичу­ра око­ло лице­то, за да оме­ко­ти­те визи­я­та.

Thanks! You've already liked this