Прически от Анджело Семинара, Коафьор на Великобритания за 2007 г.

Андже­ло Семи­на­ра, меж­ду­на­ро­ден твор­чес­ки дирек­тор на Тре­вор Сор­би Интер­не­шъ­нъл е спе­че­лил престиж­на­та награ­да Коа­фьор на Вели­коб­ри­та­ния за годи­на­та, след като е бил номи­ни­ран едва за вто­ри път. Неве­ро­ят­на­та колек­ция на Андже­ло — вдъх­но­ве­на от рабо­та­та му за сесии и мод­ния поди­ум с Юджин Сули­ман — впе­чат­ля­ва жури­то и това му дона­ся завет­на­та тит­ла. Той вър­ви по стъп­ки­те на своя мен­тор Тре­вор Сор­би, като носи ман­ти­я­та на ново­то поко­ле­ние фризьори.

Дру­га при­чес­ка на Андже­ло може да види­те тук

Thanks! You've already liked this