Принципи на сънищата

Съни­ща­та са мост меж­ду наше­то буд­но със­то­я­ние и не тол­ко­ва цен­зу­ри­ра­на­та по-иск­ре­на част от сами­те нас. Осво­бо­де­ни от кон­т­ро­ла на съз­на­тел­ния разум, те изра­зя­ват истин­с­ка­та сила на наши­те надеж­ди и стра­хо­ве. Раз­би­ра­не­то на съни­ща­та ще ви помог­не да наме­ри­те зна­че­ни­е­то, цел­та и стой­ност­та на вашия живот.

Този встъ­пи­те­лен наръч­ник обяснява:

  • как съни­ща­та ни учат, урав­но­ве­ся­ват, вдъх­но­вя­ват и лекуват
  • как съни­ща­та сти­му­ли­рат творчеството
  • как да се под­гот­вим за REM съня
  • как да си спом­ня­те съни­ща­та и да ги тъл­ку­ва­те, за да подоб­ри­те живо­та си.

Още за кни­га­та и поръч­ки тук

Thanks! You've already liked this