Принципи на спиритизма

Спи­ри­тист­ко­то дви­же­ние е осно­ва­но през 1848 г., но коре­ни­те му се откри­ват далеч по-назад във вре­ме­то. Спи­ри­тиз­мът е насо­чен пре­дим­но към общу­ва­не­то с духо­ве, но той е също и рели­гия, фило­со­фия, начин на живот. В осно­ва­та му лежи вяр­ва­не­то, че духът същес­т­ву­ва отдел­но от мате­ри­я­та; живо­тът е вечен и това може да бъде дока­за­но чрез меди­ум­на изява.
Това встъ­пи­тел­но ръко­вод­с­тво ни въвеж­да в:

  • исто­ри­я­та и фило­со­фи­я­та на спиритизма
  • ясно­вид­с­тво­то, чува­не­то на духо­ве и физи­чес­ко­то посредничество
  • раз­ли­ка­та меж­ду пси­хи­ат­ри­те и медиумите
  • вика­не­то на духо­ве, спи­ри­ти­чес­ко­то лече­ние и пси­хич­на­та хирургия
  • спи­ри­тиз­ма на XXI век

Кни­га­та може да си поръ­ча­те тук.

Thanks! You've already liked this