Принципи на нумерологията

Нуме­ро­ло­ги­я­та е древ­на сме­си­ца от фило­со­фия и наука, коя­то се пре­да­ва през веко­ве­те. За пър­ви път е изпол­з­ва­на око­ло 600 г. пр. Хр. от Пита­гор, гръц­ки мате­ма­тик. Нуме­ро­ло­ги­я­та ви дава въз­мож ност да научи­те пове­че за себе си и за живо­та си, като вник­не­те в зна­че­ни­е­то на чис­ла­та от 1 до 9.

Още за кни­га­та и покуп­ка от тук.

Thanks! You've already liked this