Признаци за сърдечен удар

Източ­ник: womenshealth​.gov от Ellen на Pinterest

Глава

Зама­я­ност

Ръце, гръб, челюст, тил, между раменете

Бол­ка, дис­ком­форт, изтръп­ва­не

Гърди

Бол­ка, наля­га­не, пъл­но­та, или при­тис­ка­не (про­дъл­жа­ва пове­че от някол­ко мину­ти или идва и си отива)

Кожа

Сту­де­на пот

Дробове

Затруд­не­но диша­не (задух)

Стомах

Раз­стро­ен сто­мах, пози­ви за повръ­ща­не

Други признаци

В допъл­не­ние, някои жени може да се чув­с­т­ват умо­ре­ни, поня­ко­га дни или сед­ми­ци пре­ди да полу­чат сър­деч­ния удар. Жени­те също могат да имат паре­ща бол­ка в гър­ди­те, каш­ли­ца, сър­це­би­е­не (пал­пи­та­ции — неп­ри­ят­но усе­ща­не на сър­деч­ни кон­т­рак­ции) или загу­ба на апе­тит.

Thanks! You've already liked this