Представяне на iPhone 5

Харак­те­рис­ти­ки, пора­зя­ва­щи въоб­ра­же­ни­е­то — лазер­на кла­ви­а­ту­ра, холог­раф­с­ки екран.

С мал­кия свър­х­тъ­нък апа­рат, кой­то се поби­ра на една човеш­ка длан, може с едно докос­ва­не с пръст да се изва­ди вир­ту­ал­на свет­лин­на (лазер­на) кла­ви­а­ту­ра, да пора­бо­ти­те с нея, а после да я при­бе­ре­те. Също така лес­но — с едно докос­ва­не на тъч-скри­на включ­ваш про­ек­тор и вед­на­га се появя­ва холог­раф­с­ки екран с огро­мен раз­мер. Ето — гле­дай и се наслаж­да­вай на видео с голям фор­мат. Фан­тас­тич­но!

Thanks! You've already liked this