Подстригване със запалка

Бръс­на­рят в бръс­нар­ни­ца­та на баня­та в косов­с­кия град Мали­ше­во има осо­бен начин да под­стриг­ва сво­и­те кли­ен­ти. Вмес­то машин­ка за под­стриг­ва­не изпол­з­ва огъ­ня на запал­ка за да нама­ля­ва коса­та на прест­ра­ши­ли­те се да сед­нат на него­вия бръс­нар­с­ки стол.

Thanks! You've already liked this