Подложка от речни камъчета

Изпол­з­вай­те пис­то­лет за топ­ло лепи­ло и зале­пе­те плос­ки реч­ни заоб­ле­ни камъ­че­та вър­ху кръг изря­зан от филц или дър­во. Тези под­лож­ки са иде­ал­ни да сла­га­те топ­ли чай­ни­ци, тига­ни и т.н. вър­ху маса­та. Освен че са прак­тич­ни, изглеж­дат и чудес­но как­то в кух­ня­та, така и на гра­дин­с­ки партита.

Thanks! You've already liked this