Плитвишки езера, Хърватия

Източ­ник: jenna на Pinterest

Плит­виш­ки­те езе­ра са гру­па езе­ра в област­та Лика, Хър­ва­тия, в непос­ред­с­тве­на бли­зост до пътя, кой­то свър­з­ва Загреб с Дал­ма­ция.

През 1949 годи­на са обя­ве­ни за наци­о­на­лен парк, а от 1979 г. е вклю­чен в спи­съ­ка на ЮНЕСКО на све­тов­но­то наслед­с­тво.
Пар­кът е уни­ка­лен при­мер за физич­но-био­хи­мич­на лабо­ра­то­рия на откри­то. Негов осно­вен фено­мен е осо­бе­ни­ят начин на съз­да­ва­не на шуп­лес­тия варо­вик в резул­тат на стро­го опре­де­ле­ни вза­и­мо­дейс­т­вия меж­ду физи­ко­хи­мич­ни­те и био­ло­гич­ни­те осо­бе­нос­ти на кар­с­то­ва­та аква­то­рия при днеш­ни­те кли­ма­тич­ни усло­вия и усло­ви­я­та на нена­ру­ше­но при­род­но рав­но­ве­сие. Чрез обра­зу­ва­не на варо­ви­ко­ва кора вър­ху под­вод­на­та рас­ти­тел­ност, в мес­та­та на пре­ли­ва­не на вода­та въз­ник­ват естес­т­ве­ни бен­то­ве, от кои­то доли­на­та на река Кора­на се пре­об­ра­зя­ва в кас­ка­да от 16 стъ­па­ло­вид­но под­ре­де­ни про­точ­ни езе­ра.
Пора­ди раз­лич­ни при­род­ни осо­бе­нос­ти, езе­ра­та се делят на Гор­ни и Дол­ни, като Гор­ни­те се нами­рат вър­ху доло­мит­на осно­ва, в коя­то повър­х­нос­т­на­та еро­зия съз­да­ва сил­но раз­чле­нен релеф и оби­чай­на реч­на доли­на. Нався­къ­де око­ло тези езе­ра, а отчас­ти и в райо­на на водо­па­ди­те, се прости­ра гора. Дол­ни­те езе­ра, кои­то са по-мал­ки и по-плит­ки, се нами­рат вър­ху варо­ви­ко­ва осно­ва и са раз­по­ло­же­ни в каньон от отвес­ни ска­ли, изсе­чен от река­та през вре­ме­то, пред­шес­т­ва­що езер­ния етап.
Кар­с­то­ви­те изво­ри се захран­ват от под­зем­ни води от кар­с­то­вия фон. Основ­на­та харак­те­рис­ти­ка на езер­на­та сис­те­ма е зна­чи­тел­на­та дина­ми­ка на неп­ре­къс­на­то нарас­т­ва­не и пре­об­ра­зя­ва­не на всич­ки ней­ни еле­мен­ти. Под вли­я­ние на натруп­ва­щия се шуп­лест варо­вик при водо­па­ди­те, дъл­бо­чи­на­та, голе­ми­на­та, фор­ма­та, та дори и бро­ят на езе­ра­та посто­ян­но се про­ме­нят.

Thanks! You've already liked this