Перфектна и лесна прическа, която всеки може да си направи

Източ­ник: thebeautythesis​.com от Natalie на Pinterest

Стъп­ка 1: Започ­не­те, като отде­ли­те мал­ка част от коса­та на тила и я закре­пе­те с две успо­ред­ни фиби.

Стъп­ка 2: Хва­не­те коса от една­та стра­на на гла­ва­та и я пре­мет­не­те над фиби­те в сре­да­та към дру­га­та стра­на без да стя­га­те. Мно­го важ­но е да покри­е­те доб­ре тези пър­ви фиби и те да не се виж­дат, ина­че рис­ку­ва­те да ста­не пле­те­ни­ца от фиби.

Стъп­ка 3: Напра­ве­те също­то и от дру­га­та стра­на, като кръс­то­са­те току-що напра­ве­ния кичур. Закре­пе­те с една или две фиби и свър­ш­ва­те с поло­ви­на­та от гор­на­та част. Може да оста­ви­те при­чес­ка­та така.

Стъп­ка 4: Ако иска­те да про­дъл­жи­те при­чес­ка­та, завър­те­те коса­та в кръг, задръж­те на мес­то с една ръка и поч­не­те за забож­да­те с фиби в кръг, за да закре­пи­те.

Thanks! You've already liked this