Новооткрит хормон дава надежда за лечение на диабета

Уче­ни от Хар­вард­с­кия уни­вер­си­тет са откри­ли хор­мон, кой­то може зна­чи­тел­но да уве­ли­чи клет­ки­те про­из­веж­да­щи инсу­лин у миш­ки­те. Това откри­тие, кое­то може един ден да дове­де до лече­ние на най-раз­прос­т­ра­не­ния тип диа­бет. Хора­та имат свой вари­ант на същия хор­мон и нова­та раз­ра­бот­ка под­сказ­ва, че ако такъв се дава на диа­бе­ти­ци­те пове­че, един ден може да им помог­не да изклю­чат при­ема на инсу­лин.
Това ще им помог­на по-доб­ре да кон­т­ро­ли­рат нива­та на кръв­на­та захар, заявя­ва изсле­до­ва­те­лят Дъг­лас Мел­тън, един от авто­ри­те на док­ла­да пуб­ли­ку­ван в сп. „Сел“.
Екс­прер­ти нес­вър­за­ни с изслед­ва­ни­я­та предуп­реж­да­ват, че и дру­ги суб­с­тан­ции са има­ли подо­бен ефект вър­ху клет­ки от миш­ки, но не са оказ­ва­ли въз­дейс­т­вие вър­ху човеш­ки. Мел­тън изтък­ва, че този хор­мон се отли­ча­ва с нео­бик­но­ве­но мощ­ния си ефект един­с­т­ве­но вър­ху клет­ки­те про­из­веж­да­щи инсу­лин.
Смя­та се че при 371 млн. души в све­та стра­да­щи от диа­бет, инсу­ли­нът не успя­ва да кон­т­ро­ли­ра нива­та на кръв­на­та захар. Висо­ки­те нива на кръв­на захар могат да дове­дат до сър­деч­ни уда­ри, инсул­ти и увреж­да­не на бъб­ре­ци­те, очи­те и нер­в­на­та сис­те­ма. Най-мал­ко 90 на сто от слу­ча­и­те на диа­бет са от „Тип 2“ и някои от тези паци­ен­ти тряб­ва да си инжек­ти­рат инсу­лин. Мел­тън твър­ди, че ново­от­кри­ти­ят хор­мон може един ден да даде въз­мож­ност те да спрат инжек­ци­и­те с инсу­лин и да помог­не на дру­ги диа­бе­ти­ци да го избег­нат.
Кол­ко­то до въз­мож­на­та му упот­ре­ба при лече­ни­е­то на диа­бет „Тип 1“, Мел­тън счи­та, че това е мал­ко веро­ят­но пора­ди раз­ли­чи­е­то в био­ло­ги­я­та на болест­та.
Инсу­ли­нът се про­из­веж­да от бета клет­ки­те на пан­к­ре­а­са.
Мел­тън и дру­ги­те съав­то­ри в миш­ки­те са иден­ти­фи­ци­ра­ли хор­мон, кой­то нари­чат бетат­ро­фин. Кога­то са сти­му­ли­ра­ли чер­ния им дроб да сек­ре­ти­ра пове­че от този хор­мон чрез вкар­ва­не на допъл­ни­тел­ни гени, раз­ме­рът на бета клет­ки­те се утро­я­ва в срав­не­ние с този при нет­ре­ти­ра­ни­те миш­ки. Тес­то­ве­те показ­ват, че нови­те клет­ки рабо­тят нор­мал­но.
Мел­тън призна­ва, че не е извес­тен меха­низ­ма как този хор­мон рабо­ти. Сега изсле­до­ва­те­ли­те искат да съз­да­ват фор­ма, коя­то може да се инжек­ти­ра и коя­то да могат да тес­т­ват вър­ху миш­ки с диа­бет. Ако всич­ко вър­ви доб­ре, ско­ро след това ще се пре­ми­не и на тес­то­ве вър­ху хора.
Док­тор Питър Бат­лър, изсле­до­ва­тел в област­та на диа­бет от Кали­фор­нийс­кия уни­вер­си­те­та в Лос Андже­лес, кой­то не учас­т­ва в това ново изслед­ва­не, предуп­реж­да­ва, че досе­га няма дока­за­тел­с­т­во, че хор­мо­нът ще уве­ли­чи човеш­ки­те бета клет­ки.
Но Филип Дило­рио от Меди­цин­с­кия факул­тет на Маса­чу­зет­с­кия уни­вер­си­тет счи­та раз­ра­бот­ка­та за „твър­де обе­ща­ва­ща“, защо­то пред­ла­га нови насо­ки за изслед­ва­не и може един ден да спо­мог­не за про­из­веж­да­не­то в лабо­ра­то­рия на човеш­ки бета клет­ки, кои­то могат да бъдат трас­п­лан­ти­ра­ни на паци­ен­ти.

Източ­ник: www​.foxnews​.com

Thanks! You've already liked this