Невероятна настилка

Източ­ник: beneathyoursoul​.tumblr​.com от Lauren на Pinterest

Поста­ве­те огле­да­ло, взе­ме­те чук и го натро­ше­те, залей­те го с поли­у­ре­тан. Така ще полу­чи­те неве­ро­ят­на подо­ва настил­ка за баня или покри­тие за ваше­то бюро или хол­на масичка.

Thanks! You've already liked this