Най-фантастична фотографиране на небето, което някога сте виждали

Източ­ник: Érika Rocha на Pinterest

Мат Молой впе­чат­ли све­та със сво­и­те сним­ки и дава нова пер­с­пек­ти­ва на оно­ва, кое­то виж­да­ме над гла­ви­те си. Фотог­ра­фът ула­вя небе­то от опре­де­ле­но мяс­то, в раз­лич­ни часо­ве на деня, като сни­ма меж­ду 100 – 200 фотог­ра­фии, кои­то се наслаг­ват за съз­да­ва­не­то на тези неве­ро­ят­ни ефек­ти.

В поре­ди­ца от сним­ки, пре­съз­да­ва канад­с­ко­то небе в гале­рия от кар­ти­ни. Про­це­сът на съз­да­ва­не на фотог­ра­фи­и­те е сло­жен, като се изпол­з­ват поре­ди­ца от фотог­ра­фии сни­ма­ни през голям интер­вал от вре­ме „под­ре­де­на“ на сло­е­ве една над дру­га и като сло­е­ве­те сме­се­ни с „lighten blending“ в Photoshop.

Освен неве­ро­ят­ни­те „щри­хи“ в небе­то, тази серия ни показ­ва как пей­за­жи­те се про­ме­нят и раз­ви­ват.

Още сним­ки може да види­те на hypeness​.com​.br

Thanks! You've already liked this