Най-лесната антена за цифрова телевизия

Тук ще са ви необ­хо­ди­ми само коак­си­а­лен кабел с бук­са и заго­лен край, висо­ка кон­сер­ве­на кутия, пирон, чук и лепя­ща лента.
Как да напра­ви­те по-доб­ра анте­на от капа­ка на желяз­на кутия може да раз­бе­ре­те от това видео
Ако оба­че циф­ро­ви­ят теле­ви­зи­о­нен сиг­нал е слаб и отда­ле­чен, ще ви е необ­хо­ди­ма по-мощ­на анте­на със усил­ва­тел. Схе­ма и опи­са­ние как да си напра­ви­те така­ва, ще научи­те на тази стра­ни­ца.

Thanks! You've already liked this