Мостът на безсмъртните, Хуаншан, Китай

Източ­ник: imgur​.com via Heather on Pinterest

Кога­то гово­рим за неве­ро­ят­ни пости­же­ния на архи­тек­ту­ра­та вър­ху стран­но офор­ме­ни гра­нит­ни вър­хо­ве, пър­во­то нещо, за кое­то се сеща­ме е „Мос­тът на безсмъртните“.
Най-висо­ки­ят мост в све­та се нами­ра в пла­ни­на­та Хуан­шан, кое­то в пре­вод от китайс­ки озна­ча­ва „Жъл­та­та пла­ни­на“. Тя се нами­ра в южен Китай и е извес­т­на в целия свят с кра­со­та­та си, и е едно от най-важ­ни­те све­тов­ни при­род­ни наслед­с­тва. От мос­та ще види­те смай­ва­ща глед­ка и как обла­ци­те се докос­ват до пла­нин­с­ки­те скло­но­ве под вас.

Thanks! You've already liked this