Месоядна гъба

Нов месо­яд­на гъба, офор­ме­на като свещ­ник е била забе­ля­за­на в дъл­бо­ки­те оке­ан­с­ки води край зали­ва Мон­те­рей Бей, Сан Фран­цис­ко, Кали­фор­ния. Тя е наре­че­на „гъба арфа“, зара­ди ней­на­та това, че при­ли­ча на арфа или лира обър­на­та на една страна.
Екип от Мон­те­рей Бей Аку­е­ъ­ри­ъм Рисърч Инс­ти­тют в Мос Лен­динг, Кали­фор­ния, откри­ли гъба­та през 2000 г., дока­то пра­ви­ли про­уч­ва­не с дис­тан­ци­он­но управ­ля­ем под­во­ден апа­рат. Гъби­те живе­ят око­ло 3,5 км под повър­х­ност­та на океана.
Гъба­та се хра­ни, като закач­ва пляч­ка­та с подоб­ни­те на вел­к­ро мал­ки кукич­ки, покри­ва­щи край­ни­ци­те, след кое­то я обви­ва с мем­б­ра­на и бав­но хра­нос­ми­ла­тел­на­та й сис­те­ма я разгражда.

Thanks! You've already liked this