Мелодията на музикално прасе, намерено на „Титаник“

Тази зло­ве­ща мело­дия е зву­ча­ла, дока­то Тита­ник е потъ­нал: Музи­ка­та от играч­ка­та пра­се, коя­то е уте­ша­ва­ла деца­та е запи­са­на за пър­ви път, след като уче­ни­те го поп­ра­ви­ха.

Thanks! You've already liked this