Мексико — невероятно красиво видео

Про­ек­тът „Звез­ди на 200-годиш­ни­на­та“, посве­тен на 200-годиш­ни­на­та от осно­ва­ва­не­то на Мек­си­ко са поре­ди­ца видео кли­по­ве с цел попу­ля­ри­зи­ра­не туриз­ма в стра­на­та.

Thanks! You've already liked this