Маска за блестяща като коприна коса

Сме­се­те чае­на лъжич­ка оцет и чае­на лъжич­ка гли­це­рин. Бър­кай­те смес­та дока­то ста­не рав­но­мер­на. Доба­ве­те раз­би­то яйце. Раз­бър­кай­те. Към полу­че­на­та смес доба­ве­те 2 чае­ни лъжич­ки рици­но­во мас­ло. Раз­бий­те доб­ре. При­ло­же­те мас­ка­та по цяла­та дъл­жи­на на коса­та. Сло­же­те най­ло­но­ва шап­чи­ца и увий­те гла­ва­та си с кър­па. Оста­ве­те мас­ка­та вър­ху коса­та за 2 часа. След това изми­е­те коса­та със шам­по­ан. След като измий и изплак­не­те и укра­се­те коса­та с. Пра­ве­те това 2 пъти в сед­ми­ца­та.
Thanks! You've already liked this