Маса от предна част на велосипед

Източ­ник: therecycler​.ca от Matt на Pinterest

Тази маса е напра­ве­на от пред­на­та част на вело­си­пед Haro BMX. Сти­лът на маса­та се под­чер­та­ва от харак­тер­ни­те дръж­ки за Haro, вил­ка­та и коле­ло­то, позво­ля­ва­що на маса­та да се завър­та.

Thanks! You've already liked this