Манастирът Такшън (Леговището на тигъра), Бутан

Източ­ник: couponscrate​.com от Kenny на Pinterest

Так­шън е най-извес­т­ни­ят манас­тир в Бутан и е вид­но све­ще­но мяс­то за хима­лайс­ки­те будис­ти. Пост­ро­ен през 1692 г. този хра­мов ком­п­лекс е кац­нал вър­ху ска­ла на висо­чи­на 900 м над доли­на­та Паро, къде­то един­с­т­ве­ни­те зву­ци са свис­те­не­то на вятъ­ра, ромо­ле­не­то на вода­та и пес­ни­те на мона­си­те. Име­то озна­ча­ва „Лего­ви­ще­то на тигъ­ра“. Наре­че­но е така, защо­то се смя­та, че Гуру Рин­по­че се е спус­нал на това мяс­то на гър­ба на тигър, след кое­то три месе­ца меди­ти­рал в пещера.

Thanks! You've already liked this