Летяща кола!!

Неве­ро­я­тен хиб­рид меж­ду три­цик­лет и авто­жир… Това е може би един­с­т­ве­ни­ят наис­ти­на рабо­тещ дизайн на пре­воз­но сред­с­тво, кое­то се чув­с­т­ва еднак­во удоб­но как­то във въз­ду­ха, така и по шосе­то. Това е не само проста ком­би­на­ция от три­цик­лет и авто­жир, но има и някой ино­ва­тив­ни реше­ния като сгъ­ва­е­мо­то вит­ло и начи­нът на при­би­ра­не на рото­ра. И най-инте­рес­но­то е, че дори не се нуж­дае от спе­ци­ал­на пис­та за изли­та­не и каца­не — вся­ка по-рав­на и дъл­га 50 – 60 м. повър­х­ност би свър­ши­ла рабо­та.

Thanks! You've already liked this