Легендата за Зелда.… в дигитален вариант

Ако оби­ча­те тех­ни­ка­та и ани­ма­ци­я­та, това хит­ро измис­ле­но изпъл­не­ние със сигур­ност ще ви харе­са!

Този кра­тък ани­ма­ци­о­нен филм ни връ­ща към „Леген­да­та за Зел­да“. Линк се бори с раз­лич­ни вра­го­ве и пъте­шес­т­ва през диги­тал­ния свят, опит­вай­ки се да наме­ри загу­бе­на­та си любов… прин­це­са Зел­да. Но виж­те как!

Thanks! You've already liked this