Лазаня с бяло сирене и пилешко

Източ­ник: sweettoothlove​.com от Mrs. на Pinterest

Необходими продукти:

9 цели кори за лаза­ня.
½ чаша мас­ло
1 цяла гла­ва лук, наря­за­на
1 ски­лид­ка чесън, наря­за­на
½ чаша браш­но
1 чае­на лъжич­ка сол
2 чаши пилеш­ки бульон
1‑½ чаши мля­ко
4 чаши настър­га­но сире­не моца­ре­ла, раз­де­ле­но
1 чаша настър­га­но сире­не пар­ме­зан, раз­де­ле­но и още 1/​4 чаша за поръс­ва­не отго­ре (по жела­ние)
1 чае­на лъжич­ка боси­лек
1 чае­на лъжич­ка риган
½ чае­на лъжич­ка млян черен пипер
2 чаши сире­не Рико­та
2 чаши сва­ре­но­но, наря­за­но на пар­че­та пиле
300 гра­ма накъл­цан спа­нак
1 супе­на лъжи­ца наря­зан пре­сен маг­да­ноз

Начин на приготвяне

Загрей­те фур­на­та до 350ºF. Поста­ве­те леко посо­ле­на вода в тен­дже­ра и я оста­ве­те да заври. Варе­те кори­те лаза­ня 8 – 10 мину­ти. Изва­де­те ги и ги изплак­не­те със сту­де­на вода.
В също­то вре­ме раз­то­пе­те мас­ло­то в голям тиган на сред­на тем­пе­ра­ту­ра. Поста­ве­те лука и чесъ­на в мас­ло­то и ги запър­же­те, дока­то омек­нат, като чес­то раз­бър­к­ва­те. Доба­ве­те браш­но­то и сол­та като раз­бър­к­ва­те. След като поч­нат да се появя­ват мехур­че­та, сипе­те бульо­на и мля­ко­то и варе­те 1 мину­та, като пак посто­ян­но раз­бър­к­ва­те. Доба­ве­те 2 чаши моца­ре­ла и 1/​2 чаша пар­ме­зан като раз­бър­к­ва­те. Под­пра­ве­те с боси­лек, риган и смлян черен пипер. Отстра­не­те от кот­ло­на.
Нама­же­те 1/​3 от при­гот­ве­на­та смес на дъно­то на тавич­ка с раз­ме­ри око­ло 22 х 32 см. Наре­де­те 1/​3 от кори­те за лаза­ня и всич­ко­то сире­не рико­та и пилеш­ко­то. Наре­де­те 1/​3 от кори­те вър­ху слоя пиле и напра­ве­те слой с 1/​4 от соса, спа­на­ка, оста­ва­щи­те 2 чаши моца­ре­ла и 1/​2 чаши пар­ме­зан.
Наре­де­те оста­ва­щи­те кори вър­ху сире­не­то и нама­же­те отго­ре на тях рав­но­мер­но с оста­ва­щия сос. Поръ­се­те с маг­да­но­за и още 1/​4 чаша пар­ме­зан (по жела­ние).
Пече­те 35 – 40 мину­ти в пред­ва­ри­тел­но загря­та­та фур­на. След изваж­да­не, оста­ве­те за 5 мину­ти, пре­ди да наре­же­те и сер­ви­ра­те.

Thanks! You've already liked this