Краят на света или как евреите завладяха света

Апо­ка­лип­си­сът вече е факт. Това е „нови­ят све­то­вен ред“ на веч­ния, ски­тащ и неви­дим евре­ин. И него­во­то чис­ло не е 666, а 1300-та мили­ар­да дола­ра спе­ку­ла­ти­вен капи­тал, кой­то ежед­нев­но цир­ку­ли­ра, ограб­ва и разоря­ва повсе­мес­т­но всич­ки, но обо­га­тя­ва еди­ни­ци, и то само най-под­бра­ни­те от „избра­ния“ народ. Нещо, кое­то тази кни­га доказ­ва, точ­но в наве­че­ри­е­то на милениума.

Тук може да про­че­те­те по-под­роб­но за кни­га­та или да си я поръчате. 

Thanks! You've already liked this