Оригинална украса за Коледа — Елена Рудолф от велпапе

Източ­ник: goodhousekeeping​.com от Amanda на Pinterest

Този про­ект може да напра­ви­те като изпол­з­ва­те само с 2 кашо­на от вел­па­пе и шаб­ло­на, кой­то може да изтег­ли­те оттук.

 • Раз­пе­ча­тай­те шаб­ло­на на лист хар­тия А3 (30х42 см).
 • Копи­рай­те гла­ва­та и рога­та вър­ху велпапето.
 • Изре­же­те 2 бр. гла­ви. От вът­реш­на­та стра­на на вся­ка част за гла­ва­та пре­гъ­не­те по пре­къс­на­та­та линия, как­то е ука­за­но на шаб­ло­на. За да пре­гъ­не­те, изпол­з­вай­те маке­тен нож и сре­же­те час­тич­но вел­па­пе­то. Така ще може­те мно­го лес­но да го сгъ­не­те по пра­ва линията.
 • Събе­ре­те две­те час­ти за гла­ва­та, като лини­и­те на сгъ­ва­не бъдат отвътре.
 • Зале­пе­те част­та за носа от две­те стра­ни на гла­ва­та, като по този начин ще ги свържете.
 • Оста­ве­те лепи­ло­то да засъхне.
 • Отво­ре­те гла­ви­те във фор­мат V, и закре­пе­те отго­ре рога­та в жле­бо­ве­те (отво­ри­те).
 • Поста­ве­те пра­во­ъ­гъл­на­та стя­га отзад.
 • Закре­пе­те и раз­кло­не­ни­я­та на рога­та в жлебовете.
 • Зале­пе­те чер­ве­на хар­тия от цвет­но блок­че от две­те стра­ни на носа. копи­рай­те ги и ги изре­же­те от шаб­ло­на) .
 • С черен мар­кер нари­су­вай­те кръг­ли очи (а може да изпол­з­ва­те 2 копчета).
 • Сло­же­те гла­ва­та на еле­на във венец по избор.

Забе­леж­ка: Ще ви тряб­ва програ­ма­та Adobe Reader за да отво­ри­те фай­ла. Ако няма­те инс­та­ли­ран, щрак­не­те тук за да я сва­ли­те безплатно.

Thanks! You've already liked this