Капан за комари и мухи

Източ­ник: velacreations​.com от MaryEllen на Pinterest

Отре­же­те гор­на­та част на 2‑литрова плас­т­ма­со­ва бутил­ка. Обър­не­те кону­са и го поста­ве­те навът­ре в бутил­ка­та. Зале­пе­те две­те пар­че­та. Раз­тво­ре­те една супе­на лъжи­ца мая и поло­вин чаша захар в мал­ко хлад­ка вода и налей­те смес­та в бутил­ка. Въг­ле­род­ни­ят диок­сид, кой­то издиш­ва­те привли­ча кома­ри­те. Мая­та захран­ва захар­та и излъч­ва същия този газ, така че кома­рът вли­за в бутил­ка­та, като мис­ли че ще наме­ри хра­на там. Мухи­те също оби­чат това!!! Ще хва­не­те хиляди.

Thanks! You've already liked this