Как се прави красавица.

Кога­то види­те кра­си­ца на бил­борд или кори­ца на спи­са­ние не завиж­дай­те.

Зад вся­ка сто­ят коз­ме­ти­ци и вир­ту­а­зи на ком­пю­тър­на­та гра­фи­ка.

Thanks! You've already liked this