Как Моше обра египтяните и избяга от Египет

Един по-раз­ли­чен поглед вър­ху биб­лейс­кия сюжет за биб­лейс­кия „Изход“ на „избра­ния народ“ — т. е. евре­и­те — от Еги­пет, за това, как този народ е завла­дял сво­я­та „обе­то­ва­на земя“. Не се пре­по­ръч­ва на хора, сля­по вяр­ва­щи на рели­ги­оз­ни­те догми!

Тук може да про­че­те­те пове­че за кни­га­та и да си я поръчате.

Thanks! You've already liked this