Как да си посадите ананас

Източ­ник: savvy​-living​.com via Tiffany on Pinterest

  1. Кога­то си купи­те ана­нас, откъс­не­те гор­на­та зеле­на част. Ако не успе­е­те да я откъс­не­те, може и да изпол­з­ва­те кух­нен­с­ки нож.
  2. Откъс­не­те дол­ни­те лис­та за да ого­ли­те ство­ла око­ло 2 – 3 см.
  3. Набо­де­те в дол­на­та част на ство­ла някол­ко клеч­ки за зъби на едно ниво и пото­пе­те края в чаша вода.
  4. След някол­ко сед­ми­ци ще се появят хуба­ви дъл­ги корен­че­та.
  5. Кога­то коре­ни­те ста­нат доста­тъч­но, поса­де­те в сак­сия.

Поста­ве­те ваше­то ана­нас­во рас­те­ние на слън­чев про­зо­рец или навън, кога­то е топ­ло и под­дър­жай­те поч­ва­та влаж­на, но вни­ма­вай­те да не я навод­ни­те. Може лис­та­та да пожъл­те­ят, но не се при­тес­ня­вай­те — нови­те зеле­ни ще поник­нат от сре­да­та на рас­те­ни­е­то.
Ако чес­то купу­ва­те ана­на­си, може да раз­да­ва­те като пода­рък. Това е пода­рък, кой­то си заслу­жа­ва, защо­то нали вре­ме ваше­то ана­на­со­во рас­те­ние ще даде плод.

Thanks! You've already liked this