Как да си направим готина прическа

Източ­ник: beauty​-tutorial​.blogspot​.com от Katie на Pinterest

Накъдрете косата си с този лесен и без нагряване трик за коса
  1. Раз­де­ле­те (леко навлаж­не­на­та) коса на 2 – 4 час­ти и извий­те навът­ре или навън. Кол­ко­то пове­че час­ти, тол­ко­ва по-сил­но ще се накъд­ри­те. Тук е пока­за­но с 2 час­ти, навътре.
  2. Навий­те и дру­га­та стра­на в съща­та посока.
  3. Нави­вай­те чес­то, дока­то коса­та съх­не на въз­дух. Ако бър­за­те, може да нави­ва­те и като суши­те със сешоар.
  4. След като коса­та изсъх­не, започ­не­те да раз­гъ­ва­те къд­ри­ци­те или пре­мет­не­те коса­та си назад. Това ще свър­ши работа.
  5. Стра­хот­ни леки въл­нич­ки.. и вие сте готова!
Thanks! You've already liked this