Как да си намерите работа в Норвегия

Търсене на работа от България

Eвропейска служба по заетостта (EURES)

 • Ако иска­те да си наме­ри­те рабо­та в Нор­ве­гия, като нача­ло може да се свър­же­те със EURES в Бъл­га­рия. Ще полу­чи­те инфор­ма­ция за рабо­та във стра­ни­те от Евро­пейс­ко­то ико­но­ми­чес­ко прост­ран­с­т­во (28-те стра­ни-член­ки на Евро­пейс­кия Съюз /​ЕС/​, Нор­ве­гия, Ислан­дия и Лих­тен­щайн) и Кон­фе­де­ра­ция Швей­ца­рия. Посо­че­ни са и пар­т­ньор­с­ки орга­ни­за­ции – час­т­ни достав­чи­ци на услу­ги в сфе­ра­та на заетост­та, про­фе­си­о­нал­ни съю­зи, рабо­то­да­тел­с­ки орга­ни­за­ции и др. Мре­жа­та се коор­ди­ни­ра от Евро­пейс­ка­та Комисия.
 • Посе­те­те и сай­то­ве­те на EURES

Свободни позиции в Интернет

 • В Нор­ве­гия пове­че­то сво­бод­ни работ­ни мес­та се обя­вя­ват в Интернет.

 Преглеж­дай­те обя­ви­те за сво­бод­ни работ­ни мес­та в rabotavevropa​.com. Тук все­кид­нев­но ще нами­ра­те обя­ви на анг­лийс­ки и пре­ве­де­ни на бъл­гар­с­ки, като под­роб­но са посо­че­ни изис­к­ва­ни­я­та на рабо­то­да­те­ли­те за съот­вет­на­та пози­ция, начал­на месеч­на запла­та и т.н. Има кон­так­ти­те на рабо­то­да­те­ли­те, така че може да се свър­же­те пря­ко с тях.

NAV колцентър на EURES

 • От него може да полу­чи­те инфор­ма­ция за сво­бод­ни пози­ции по теле­фо­на. Важ­но е да зна­е­те къде в Нор­ве­гия жела­е­те да тър­си­те рабо­та и да реши­те как­ва рабо­та пред­по­чи­та­те, пре­ди да се свър­же­те с колцентъра.

Тел.: +47 800 33 166

Търсене на работа в Норвегия

NAV

 • NAV — това е служ­ба­та по заетост­та в Норвегия.
 • Мес­т­ни­те офи­си на NAV дават инфор­ма­ция за сво­бод­ни работ­ни мес­та по теле­фо­на, Интер­нет и дори ги раз­да­ват раз­пе­ча­та­ни на хартия.
 • Бъл­гар­с­ки­те граж­да­ни имат пра­во да се регис­т­ри­рат като тър­се­щи си рабо­та в NAV.

Директно свързване с фирми и работодатели

 • Може да се регис­т­ри­ра­те в час­т­ни аген­ции за рабо­та, а таки­ва може да наме­ри­те като тър­си­те „recruitment services“ на анг­лийс­ки или „rekruttering“ на норвежки.
 • Сво­бод­но може да се свър­з­ва­те с фир­ми­те и дирек­т­но по теле­фо­на или с е‑мейл. Може­те също така да изпра­ти отво­ре­но заяв­ле­ние за рабо­та с ваша­та авто­би­ог­ра­фия и референции.

Признаване на чуждестранна квалификация

 • Виж­те nokut​.no/en
 • Виж­те sak​.no на анг­лийс­ки (за меди­цин­с­ки персонал)

Обща информация

 • Ако въз­на­ме­ря­ва­те да рабо­ти­те в Нор­ве­гия пове­че от три месе­ца, ще тряб­ва да се регис­т­ри­ра­те в поли­ци­я­та. Може да се регис­т­ри­ра­те и по интер­нет на сай­та selfservice​.udi​.no. После тряб­ва да отиде­те в най-близ­ко­то поли­цейс­ко управ­ле­ние в насе­ле­но­то мяс­то къде­то пре­би­ва­ва­те в Нор­ве­гия или в някой от Цен­т­ро­ве­те за обслуж­ва­не на чуж­дес­т­ран­ни работ­ни­ци — виж­те sua​.no/en.
 • Пове­че­то нор­веж­ки рабо­то­да­те­ли изис­к­ват да зна­е­те някои от скан­ди­нав­с­ки­те ези­ци — нор­веж­ки, швед­с­ки или дат­с­ки, но поч­ти вина­ги са довол­ни ако вла­де­е­те поне анг­лийс­ки. За пове­че инфор­ма­ция къде може да се запи­ше­те да учи­те нор­веж­ки език се обър­не­те към мес­т­ни­те влас­ти на насе­ле­но­то мяс­то в кое­то пребивавате.
 • Ако рабо­ти­те за нор­веж­ки рабо­то­да­тел в Нор­ве­гия, то на вас ви се пола­гат също­то запла­ща­не и усло­вия на рабо­та като на нор­веж­ци­те. За пове­че инфор­ма­ция относ­но пра­ва ви виж­те arbeidstilsynet​.no на анг­лийс­ки, тел. (+47) 815 48 222.
 • След като постъ­пи­те на рабо­та в Нор­ве­гия, ще ви е необ­хо­ди­ма ‘skattekort’ (кар­та за приспа­да­не на данъ­ци) и личен иден­ти­фи­ка­ци­о­нен ID номер или D номер. Свър­же­те се с най-близ­ка­та данъч­на адми­нис­т­ра­ция в насе­ле­но­то мяс­то къде­то пре­би­ва­ва­те или с Цен­тъ­ра за обслуж­ва­не на чуж­дес­т­ран­ни работ­ни­ци в Осло. Виж­те skatteetaten​.no на анг­лийс­ки или taxnorway​.no. Тел.: 800 80 000 или +47 22 07 70 00 от чужбина.

Ако не наме­ри­те рабо­та в Нор­ве­гия тук може да види­те как да наме­ри­те рабо­та в Германия.

Thanks! You've already liked this