Как да подредите своята туристическа раница

Източ­ник: google​.ca via Genna on Pinterest

Кога­то тръг­ва­те на дълъг турис­ти­чес­ки пре­ход е мно­го важ­но пра­вил­но да под­ре­ди­те неща­та кои­то носи­те в сво­я­та рани­ца. Това ще ви оси­гу­ри по-голям ком­форт по вре­ме на прехода.

  • Най-отго­ре и от вън­ш­на­та стра­на на гор­на­та част (оцве­те­ни в жъл­то на схе­ма­та) — поста­ве­те най-леки­те неща.

-

Thanks! You've already liked this