Как да изкарвате пари от интернет

Мно­го хора искат да пече­лят пари онлайн — как­то и кога­то си поже­ла­ят. Без­цел­но­то висе­не­то в интер­нет дъл­ги часо­ве оба­че е неп­ро­из­во­ди­тел­но, осо­бе­но ако само си игра­е­те люби­ми­те игрич­ки или се рови­те из мре­жа­та. Пред­ста­вя­те ли си оба­че как­во би ста­на­ло, ако пре­вър­не­те тези ваши уси­лия в пари от интер­нет.Ако се пораз­ро­ви­те по тема­та в интер­нет, ще наме­ри­те мно­го съве­ти и ще може­те да изби­ра­те раз­лич­ни въз­мож­нос­ти да пра­ви­те пари от интер­нет — от мал­ки но посто­ян­ни, до голе­ми, но висо­ко­рис­ко­ви. Ако иска­те да опол­зот­во­ри­те вре­ме­то си с пра­ве­не на пари от интер­нет, но не зна­е­те как да започ­не­те, ето някол­ко идеи, кои­то може да опитате:

 1. 1

  Пуб­ли­ку­вай­те бане­ри на вашия сайт. Тези бане­ри ще ви позво­лят да при­пе­чел­ва­те пари, като ги поста­вя­те като рек­ла­ма на вашия сайт. Рек­ла­ми­ра­не­то с бане­ри е мно­го попу­ляр­но в днеш­но вре­ме и сти­га сай­тът ви да е добър и да се посе­ща­ва от мно­го хора, всъщ­ност може да изка­ра­те и доста пари.

 2. 2

  Учас­т­вай­те в пар­т­ньор­с­ка програ­ма. Ако сте добър в про­даж­би­те, може­те да се проб­ва­те да про­да­ва­те онлайн про­дук­ти на дру­ги хора чрез пар­т­ньор­с­ки програ­ми (извес­т­ни още и като афи­ли­ейт). Тряб­ва само да се регис­т­ри­ра­те, да започ­не­те да пред­ста­вя­те про­дук­та и да полу­ча­ва­те коми­си­он­ни за ваши­те продажби.

 3. 3

  Про­да­вай­те раз­лич­ни неща на сай­то­ве за аук­ци­о­ни. Ако има­те вещи, кои­то съби­рат прах на тава­на или в мазе­то, прегле­дай­те ги и може да откри­е­те цен­ни пред­ме­ти сред тях. Сай­то­ве­те за аук­ци­о­ни и обя­ви могат да ви помог­нат да се осво­бо­ди­те от ненуж­ни­те ви вещи и да полу­чи­те пари за тях. Посе­ти­те­ли­те в мре­жа­та са тол­ко­ва мно­го и сред тях сигур­но има някой кой­то тър­си точ­но това, кое­то вие иска­те да продадете.

 4. 4

  Наме­ре­те си рабо­та на хоно­рар в интер­нет. Ако има­те някак­ви уме­ния в пра­ве­не­то на сай­то­ве, гра­фи­чен дизайн, програ­ми­ра­не, писа­не по опре­де­ле­ни теми, рису­ва­не, архи­тек­тур­но про­ек­ти­ра­не, вкар­ва­не на дан­ни и т.н. може­те да си наме­ри­те поча­со­ва рабо­та или пред­ва­ри­тел­но уго­во­рен хоно­рар за изпъл­не­ни­е­то на опре­де­лен проект.

 5. 5

  Учас­т­вай­те в пла­те­ни онлайн про­уч­ва­ния. Има мно­го фир­ми, кои­то ценят мне­ни­е­то на потре­би­те­ли­те за тех­ни­те про­дук­ти и пла­щат при учас­тие в анке­ти. Може да се вклю­чи­те в тако­ва про­уч­ва­не и въз­пол­з­ва­те от този лесен начин да при­пе­че­ли­те пари от интернет.

 6. 6

  Напра­ве­те си блог. Онлайн днев­ни­ци­те са не само начин да изра­зиш сво­и­те мис­ли или да опи­шеш нещо пре­жи­вя­но, но са и иде­а­лен начин да рек­ла­ми­ра­те нечий биз­нес и да изкар­ва­те пари от това.

 7. 7

  Пише­те комен­та­ри. Ако има­те любим про­дукт, кой­то иска­те да спо­де­ли­те с дру­ги­те, може да поч­не­те да пише­те комен­та­ри и да изкар­ва­те пари от това. Фир­ми­те оби­чат в мре­жа­та да се нами­рат кол­ко­то се може пове­че мне­ния на потре­би­те­ли на тех­ни­те про­дук­ти. Зато­ва са склон­ни да пла­щат на хора, кои­то изра­зя­ват това мне­ние в комен­та­ри към раз­лич­ни ста­тии. Пар­ти­и­те също осъз­на­ват зна­че­ни­е­то на комен­та­ри­те в интер­нет за раз­прос­т­ра­не­ни­е­то на тех­ни­те идеи и зато­ва са склон­ни да сти­му­ли­рат мате­ри­ал­но пуб­ли­ку­ва­не­то на изгод­ни за тях комен­та­ри по раз­лич­ни теми.

 8. 8

  Рис­ку­вай­те със смя­на на валу­та. Ако оби­ча­те да рис­ку­ва­те, може да се проб­ва­те да спе­че­ли­те пари от про­мя­на­та на кур­со­ве­те на раз­лич­ни­те валу­ти. Макар да е висо­ко рис­ко­во и да има веро­ят­ност и да загу­би­те, това също е начин да пра­ви­те пари от интер­нет 24 часа в дено­но­щи­е­то. Мно­го сай­то­ве пред­ла­гат купу­ва­не и про­да­ва­не на валу­та онлайн. Пре­по­ръ­чи­тел­но е все пак пре­ди да пре­ми­не­те към реал­на тър­го­вия с валу­та, да си отво­ри­те без­п­лат­на демо смет­ка с вир­ту­ал­ни пари и да се пробвате.

 9. 9

  Проб­вай­те къс­ме­та си с онлайн зала­га­ния. Ако сте хазар­т­на лич­ност може да пра­ви­те спор­т­ни зала­га­ния онлайн, но пре­ди това се уве­ре­те, че сай­тът кой­то ги пред­ла­га закон­но извър­ш­ва тази дейност.

 10. 10

  Тес­т­вай­те игри сре­щу поча­со­во запла­ща­не. Ако оби­ча­те да игра­е­те ком­пю­тър­ни игри, може да пре­вър­не­те това свое увле­че­ние в източ­ник на дохо­ди. Фир­ми­те кои­то пра­вят игри­те се нуж­да­ят от хора, кои­то да ги тес­т­ват пре­ди офи­ци­ал­но да бъдат пус­на­ти на паза­ра. Тряб­ва само да се свър­же­те с таки­ва про­из­во­ди­те­ли и да им пред­ло­жи­те сво­и­те услуги.

Thanks! You've already liked this