Как да извадя кърлеж

Източ­ник: amumntheoven​.blogspot​.ca via Marti on Pinterest

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ! Как най-лес­но и безо­пас­но да отстра­ни­те кър­леж: Изстис­кай­те мал­ко течен сапун вър­ху топ­ка памук. Покрий­те кър­ле­жа с напо­е­на­та с течен сапун топ­ка памук и оста­ве­те за око­ло 15 – 20 секун­ди. Кър­ле­жът сам ще изле­зе и ще се хва­не за топ­ка­та памук кога­то я вдиг­не­те.. Моля, пре­дай­те ната­тък, като изпра­ти­те на кол­ко­то се може пове­че ваши при­яте­ли лин­ка към този съвет:
http://​pinmapshop​.com/​?​p​=​6​863
Apply a glob of liquid soap to a cotton ball. Cover the tickwith the soap-soaked cotton ball and swab it for a few seconds (15−20); the tick will come out on its own and be stuck to the cotton ball when you lift it away. Please pass on.

Thanks! You've already liked this