Как би изглеждала Барби в действителност

Източ­ник: backonpointe​.tumblr​.com от Lindsey на Pinterest

Реал­ни­те раз­ме­ри на кук­ла­та Бар­би биха били: 175 см висо­чи­на, 99 см гръд­на оби­кол­ка, 46 см талия, 84 см ханш и обув­ки раз­мер 35. Бар­би харес­ва тег­ло­то си от 50 кг. При висо­чи­на 175 и тег­ло 50 кг Бар­би би има­ла Индекс на телес­на­та маса (BMI — Body Mass Index) равен на 16.24 и щеше да отго­ва­ря на кри­те­ри­и­те за ано­рек­сия. Ако Бар­би същес­т­ву­ва­ше реал­но, тя би тряб­ва­ло да пъл­зи на чети­ри кра­ка зара­ди сво­и­те про­пор­ции. Хей моми­че­та, нали не иска­те да изглеж­да­те като Бар­би.

Thanks! You've already liked this