Изригване на вулкана Толбачик

Неве­ро­ят­ни кад­ри на река­та от лава коя­то вул­ка­нът обра­зу­ва, как­то и на дъл­бо­ка­та вул­ка­нич­на пеще­ра, коя­то може да ни даде доста ясна пред­ста­ва как изглеж­да вът­реш­ност­та на актив­ни­те вул­ка­ни.

Thanks! You've already liked this