Изпълнение на мбира

Мби­ра (калим­ба, пръс­то­во пиа­но) е музи­ка­лен уда­рен инс­т­ру­мент от гру­па­та на плас­тин­ко­ви­те инс­т­ру­мен­ти. Сре­ща се в Цен­т­рал­на и Южна Афри­ка. Днес това е един от наци­о­нал­ни­те инс­т­ру­мен­ти на Зим­баб­ве.
На мби­ра се сви­ри с две­те ръце еднов­ре­мен­но. Зву­кът се въз­про­из­веж­да чрез после­до­ва­тел­но зака­ча­не и приплъз­ва­не на пал­ци­те или пока­зал­ци­те отго­ре надо­лу като по този начин плас­тин­ки­те се при­веж­дат в със­то­я­ние на виб­ри­ра­не. Инс­т­ру­мен­тът се наст­рой­ва чрез регу­ли­ра­не на дъл­жи­на­та на плас­тин­ки­те и бла­го­да­ре­ние на това той може да бъде наст­ро­ен на вся­ка тонал­на сис­те­ма. Най-чес­то плас­тин­ки­те са наст­ро­е­ни на някоя гама. Съсед­ни­те по висо­чи­на зву­ци се нами­рат от две­те стра­ни на най-дъл­га­та плас­ти­на в сре­да­та на кор­пу­са. По този начин две съсед­ни плас­тин­ки въз­про­из­веж­дат голя­ма тер­ца. Секун­д­ни­те интер­ва­ли могат да бъдат извле­че­ни само като се сви­ри еднов­ре­мен­но и с две­те ръце, зато­ва за мби­ра­та по-харак­тер­но е кон­со­нан­с­но­то зву­че­не. Инс­т­ру­мен­тът се отли­ча­ва с мек, топъл и про­дъл­жи­те­лен звук, като обхва­ща диа­па­зон от три и мал­ко пове­че окта­ви — в този слу­чай пет.

Thanks! You've already liked this