Земята

Поре­ди­ца от фотог­ра­фии сни­ма­ни от еки­па­жа на екс­пе­ди­ции 28 и 29 на бор­да на Меж­ду­на­род­на­та кос­ми­чес­ка стан­ция от август до октом­в­ри 2011 г., кои­то по вся­ка веро­ят­ност са сни­ма­ни на висо­чи­на око­ло 350 км.
Цяла­та заслу­га за тези кад­ри е тях­на.
Обра­бо­те­но и изчис­те­но, виде­о­то е със запа­зе­ни естес­т­ве­ни цве­то­ве Музи­ка: Jan Jelinek | Do Dekor, faitiche back 2001 w+p by Jan Jelinek, published by scape Publishing /​Universal janjelinek​.com | faitiche​.de
Изоб­ра­же­ни­я­та са бла­го­да­ре­ние на Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center, пор­та­лът за кос­ми­чес­ка фотог­ра­фия на Земя­та. eol​.jsc​.nasa​.gov
Редак­ция: Michael König | koenigm​.com
Сни­ма­ни­те мес­та по реда на появя­ва­не­то им са:
1. Север­но сия­ние пре­ми­на­ва на САЩ.
2. Север­но сиа­ние и източ­ни­те САЩ през нощ­та.
3. Южно­то сия­ние от Мада­гас­кар до юго­за­пад­на Авс­т­ра­лия.
4. Южно­то сия­ние на юг от Авс­т­ра­лия
5. Севе­ро­за­пад­но­то крайб­ре­жие на САЩ до Цен­т­рал­на Южна Аме­ри­ка през нощ­та
6. Южно­то сия­ние от южна­та до север­на­та част на Тихия оке­ан
7. Оби­кол­ка на поло­ви­на­та зем­но къл­бо
8. Нощ­но пре­ми­на­ва­не над Цен­т­рал­на Афри­ка и Близ­кия изток
9. Нощ­но пре­ми­на­ва­не над пус­ти­ня­ат Саха­ра и Близ­кия изток
10. Пре­ми­на­ва­не над Кана­да и цен­т­рал­ни­те САЩ през нощ­та
11. Пре­ми­на­ва­не над южна Кали­фор­ния до Зали­ва Хъд­сън в севе­ро­из­точ­на Кана­да.
12. Ост­ро­ви във Фили­пин­с­ко море през нощ­та
13. Пре­ми­на­ва­не над източ­на Азия до Фили­пин­с­ко море и Гуам
14. Изглед от Сре­ния Изток през нощ­та
15. Нощ­но пре­ми­на­ва­не над Сре­ди­зем­но море
16. Север­но­то сиа­ние и САЩ през нощ­та
17. Южно­то сия­ние над Индийс­кия оке­ан
18. Източ­на Евро­па до юго­из­точ­на Азия през нощ­та
Thanks! You've already liked this