Евреите и Талмуда

Нрав­с­т­ве­но­то уче­ние и общес­т­ве­ни­те осно­ви на еврейс­кия народ спо­ред него­ва­та све­ще­на кни­га Тал­му­да с преглед на исто­ри­чес­ки­те обсто­я­тел­с­т­ва при кои­то еврейс­ки­ят народ отстъп­ва от зако­на на Моисей.
Тук може да про­че­те­те по-под­роб­но за кни­га­та, как­то и да си я поръчате.

Thanks! You've already liked this